https://religiousopinions.com
Slider Image

Interpretace snů v Bibli

Bůh mnohokrát použil sny v Bibli ke sdělení své vůle, odhalení jeho plánů a ohlašování budoucích událostí. Interpretace biblického snu však vyžadovala pečlivé testování, aby se prokázalo, že pochází od Boha (Deuteronomy 13). Jeremiáš i Zachariáš varovali před spoléháním se na sny, aby vyjádřili Boží zjevení (Jeremiáš 23:28).

Key Bible Poerse

A oni [faraonův pohár a pekař] odpověděli: „Měli jsme včera v noci sny, ale nikdo nám nemůže říct, co tím myslí.“

"Interpretace snů je Boží věc, " odpověděl Joseph. „Jděte do toho a řekněte mi své sny.“ Genesis 40: 8 (NLT)

Biblická slova pro sny

V hebrejské Bibli nebo ve Starém zákoně je slovo použité pro sen l m, odkazující buď na obyčejný sen, nebo na ten, který dává Bůh. V Novém zákoně se objevují dvě různá řecká slova pro sen. Evangelium Matouše obsahuje slovo arnar, konkrétně odkazující na poselství nebo orámování (Matouš 1:20; 2:12, 13, 19, 22; 27:19). Skutky 2:17 a Jude 8 však používají obecnější výraz pro sny ( enypnion ) a sny ( enypniazomai ), které se vztahují jak na sny orákulí, tak na nebeské sny.

„Noční vidění“ nebo „vidění v noci“ je další fráze používaná v Bibli k označení poselství nebo orámování. Tento výraz se nachází ve Starém i Novém zákoně (Izaiáš 29: 7; Daniel 2:19; Skutky 16: 9; 18: 9).

Sny zpráv

Biblické sny spadají do tří základních kategorií: zprávy o blížícím se neštěstí nebo štěstí, varování před falešnými proroky a obyčejné, nespravedlivé sny.

První dvě kategorie zahrnují sny zpráv. Další název pro vysněný sen je věštec. Sny zpráv obvykle nevyžadují tlumočení a často zahrnují přímé pokyny poskytované božstvem nebo božským asistentem.

Joseph's's Dream Dreams

Před narozením Ježíše Krista měl Joseph tři sny o nadcházejících událostech (Matouš 1: 20–25; 2:13, 19–20). V každém ze tří snů se Josefovi zjevil anděl Páně s přímými pokyny, které Josef pochopil a poslušně následoval.

V Matouši 2:12 byli moudří varováni ve snu zpráv, aby se nevrátili k Herodesovi. A ve Skutcích 16: 9 apoštol Pavel zažil noční vidění muže, který ho nutil, aby šel do Makedonie. Tato vize byla v noci pravděpodobně vysněným snem. Skrze to Bůh přikázal Pavlovi, aby kázal evangelium v ​​Makedonii.

Symbolické sny

Symbolické sny vyžadují interpretaci, protože obsahují symboly a jiné nesvítící prvky, které nejsou jasně pochopeny.

Některé symbolické sny v Bibli byly snadno interpretovatelné. Když Jákobův syn Joseph snil o svazcích obilí a nebeských těl, které se před ním uklonily, jeho bratři rychle pochopili, že tyto sny předpovídají jejich budoucí podřízenost Josephovi (Genesis 37: 1-11).

Jacobův sen

Jacob prchl před svým životem od svého dvojče Esaua, když si lehl na večer poblíž Luz. Tu noc ve snu měl vizi žebříku nebo schodiště mezi nebem a zemí. Boží andělé stoupali a sestupovali po žebříku. Jacob viděl Boha stát nad žebříkem. Bůh opakoval slib podpory, který dal Abrahamovi a Izákovi. Řekl Jacobovi, že jeho potomstvo bude mnoho, žehná všem rodinám Země. Bůh pak řekl: „Jsem s vámi a udržím vás kamkoli jdete, a přivedu vás zpět do této země. Neboť vás neopustím, dokud neučiním to, co jsem vám slíbil. “(Genesis 28:15)

Úplná interpretace Jacobova Ladderova snu by byla nejasná, ne-li pro prohlášení Ježíše Krista v Jan 1:51, že je tím žebříkem. Bůh převzal iniciativu a oslovil lidi prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista, dokonalého „žebříčku“. Ježíš byl „Bůh s námi“, přišel na Zemi, aby zachránil lidstvo tím, že nás znovu spojil ve vztahu k Bohu.

Pharaohovy sny

Faraonovy sny byly komplikované a vyžadovaly obratnou interpretaci. V Genesis 41: 1 57, faraon sní o sedmi tucích, zdravých kravách a sedmi hubených, nemocných kravách. Také snil o sedmi baculatých klasech kukuřice a sedmi scvrklých uších. V obou snech ten menší konzumoval větší. Žádný z moudrých mužů v Egyptě a věštci, kteří obvykle interpretovali sny, nechápali, co znamená sen faraonů.

Faraonův sluha si vzpomněl, že Joseph interpretoval svůj sen ve vězení. Josef byl osvobozen z vězení a Bůh mu zjevil význam faraonova snu. Symbolický sen předpověděl v Egyptě sedm dobrých let prosperity, po nichž následovalo sedm let hladomoru.

Sny krále Nebuchadnezzara

Sny krále Nebuchadnezzara popsané v Danielovi 2 a 4 jsou vynikajícími příklady symbolických snů. Bůh dal Danielovi schopnost interpretovat Nebuchadnezarovy sny. Jeden z těchto snů, Daniel vysvětlil, předpověděl, že Nebuchadnezar bude zbláznit sedm let, bude žít na polích jako zvíře, s dlouhými vlasy a nehty a jíst trávu. “O rok později, jak se Nebuchadnezar chválil, splnil se sen.

Sám Daniel měl několik symbolických snů týkajících se budoucích království světa, národa Izraele a časů konce.

Sen Pilátovy manželky

Pilátova žena měla sen o Ježíši noc před tím, než jej manžel vydal na ukřižování. Pokusila se ovlivnit Piláta, aby propustil Ježíše tím, že mu během soudu poslal zprávu, která Pilátovi řekla o svém snu. Ale Pilát její varování ignoroval.

Mluví k nám Bůh stále prostřednictvím snů?

Dnes Bůh komunikuje především skrze Bibli, jeho písemné zjevení svému lidu. Ale to neznamená, že s námi nemůže mluvit ani s námi nebude mluvit. Překvapivý počet bývalých muslimů, kteří se přestěhovali na křesťanství, tvrdí, že věřili v Ježíše Krista skrze zkušenost snu.

Stejně jako interpretace snu ve starověku vyžadovala pečlivé testování, aby se prokázalo, že sen přišel od Boha, to samé platí i dnes. Věřící mohou modlitbě požádat Boha o moudrost a vedení ohledně výkladu snů (Jakub 1: 5). Pokud k nám Bůh mluví skrze sen, vždy objasní svůj význam, stejně jako to udělal pro lidi v Bibli.

Prameny

  • Dreams. Holman Illustrated Bible Dictionary (str. 442).
  • „Interpretace vědeckých snů.“ Lexham Bible Dictionary.
6 základních knih o ramayaně

6 základních knih o ramayaně

Vytvořte si vlastní oltářní Pentacle

Vytvořte si vlastní oltářní Pentacle

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe

Slovníček šintoismu: Definice, přesvědčení a praxe