https://religiousopinions.com
Slider Image

Verše Bible moudrosti

Bible říká v Příslovích 4: 6-7: „Nevzdávej moudrost a bude tě chránit; miluj ji a bude o tebe dohlížet. Moudrost je svrchovaná, proto získej moudrost. . “

Každý z nás může použít strážného anděla, aby na nás dohlížel. Když věděme, že moudrost je nám k dispozici jako ochrana, proč trávit trochu času meditací o biblických verších o moudrosti. Tato sbírka je sestavena zde, aby vám rychle pomohla získat moudrost a porozumění studováním Božího slova na toto téma.

Verše Bible o moudrosti

Job 12:12
Moudrost patří mezi staré a porozumění starým. (NLT)

Job 28:28
Aj, strach Hospodinův, to jest moudrost, a odejít od zlého, jest rozum. (NKJV)

Žalm 37:30
Bohatí nabízejí dobrou radu; učí správně od špatného. (NLT)

Žalm 107: 43
Kdokoli je moudrý, dejte mu pozor na tyto věci a zvažte velkou lásku Hospodinovu. (NIV)

Žalm 111: 10
Strach z Hospodina je počátek moudrosti; všichni, kdo se řídí jeho příkazy, mají dobré porozumění. K němu patří věčné chválu. (NIV)

Přísloví 1: 7
Strach z Pána je základem opravdového poznání, ale blázni pohrdají moudrostí a disciplínou. (NLT)

Přísloví 3: 7
Nebuď moudří ve svých vlastních očích; bojte se Hospodina a vyhýbejte se zlu. (NIV)

Přísloví 4: 6-7
Nezapomeň moudrost a bude tě chránit; miluj ji a ona tě bude hlídat. Moudrost je nejvyšší; proto si moudrost. I když to stojí všechno, co máte, pochopte. (NIV)

Přísloví 10:13
Moudrost se nalézá na rtech toho, kdo má porozumění, ale prut je pro záda toho, kdo nemá porozumění. (NKJV)

Přísloví 10:19
Když je mnoho slov, hřích není přítomen, ale ten, kdo drží jeho jazyk, je moudrý. (NIV)

Přísloví 11: 2
Když přijde pýcha, pak přijde hanba, ale s pokorou přichází moudrost. (NIV)

Přísloví 11:30
Ovoce spravedlivého je strom života a ten, kdo vyhraje duše, je moudrý. (NIV)

Přísloví 12:18
Bezohledná slova pronikají jako meč, ale jazyk moudrých přináší uzdravení. (NIV)

Přísloví 13: 1
Moudrý syn dodržuje pokyny svého otce, ale posměch neposlouchá pokárání. (NIV)

Přísloví 13:10
Pýcha chová pouze hádky, ale moudrost se nachází u těch, kteří radu. (NIV)

Přísloví 14: 1
Moudrá žena staví svůj dům, ale bláznivými slzami se jí drží. (NIV)

Přísloví 14: 6
Vysmívat se hledá moudrost a nic nenajde, ale poznání přichází snadno k rozlišování. (NIV)

Přísloví 14: 8
Moudrost rozumného je přemýšlet o svých cestách, ale pošetilostí bláznů je podvod. (NIV)

Přísloví 14:33
Moudrost spočívá v srdci toho, kdo má porozumění, ale co je v srdci bláznů, je známo. (NKJV)

Přísloví 15:24
Cesta života vede vzhůru, aby jej moudrý zabránil jít dolů do hrobu. (NIV)

Přísloví 15:31
Ten, kdo poslouchá životodárného pokárání, bude mezi moudry doma. (NIV)

Přísloví 16:16
Jak mnohem lepší je získat moudrost než zlato, raději zvolit porozumění než stříbro! (NIV)

Přísloví 17:24
Náročný muž udržuje moudrost v dohledu, ale bláznovo oči putují ke koncům Země. (NIV)

Přísloví 18: 4
Slova úst člověka jsou hluboká voda, ale pramen moudrosti je bublající potok. (NIV)

Přísloví 19:11
Citliví lidé ovládají jejich temperament; vydělávají si úctu tím, že přehlížejí zločiny. (NLT)

Přísloví 19:20
Poslouchejte rady a přijímejte pokyny a nakonec budete moudří. (NIV)

Přísloví 20: 1
Víno je výsměch a pivo výtržník; Kdokoli je jimi veden, není moudrý. (NIV)

Přísloví 24:14
Vězte také, že moudrost je pro vaši duši sladká; pokud to zjistíte, existuje pro vás budoucí naděje a vaše naděje nebude přerušena. (NIV)

Přísloví 29:11
Blázen dává svému hněvu plnou ventilaci, ale moudrý muž se udržuje pod kontrolou. (NIV)

Přísloví 29:15
Disciplína dítěte produkuje moudrost, ale matku nedisciplinované dítě zneuctí. (NLT)

Kazatel 2:13
Myslel jsem si: „Moudrost je lepší než bláznovství, stejně jako světlo je lepší než tma.“ (NLT)

Kazatel 2:26
Mužovi, který ho potěší, dává Bůh moudrost, poznání a štěstí, ale hříšníkovi dává úkol shromažďovat a ukládat bohatství, aby ho předal tomu, kdo se mu líbí. (NIV)

Kazatel 7:12
Neboť moudrost je obrana, protože peníze jsou obranou, ale dokonalostí znalostí je, že moudrost dává život těm, kdo ji mají. (NKJV)

Kazatel 8: 1
Moudrost rozzáří tvář člověka a změní jeho tvrdý vzhled. (NIV)

Kazatel 10: 2
Srdce moudrých se nakloní doprava, ale srdce blázna doleva. (NIV)

1 Korintským 1:18
Neboť poselství kříže je bláznovství těm, kteří zahynuli, ale pro nás, kteří jsou spaseni, je to moc Boží. (NIV)

1 Korintským 1: 19–21
Neboť je psáno: „Zničím moudrost moudrých a chytrost chytrého odložím.“ Kde je moudrý muž? Kde je písař? Kde je debater tohoto věku? Copak Bůh nerozuměl moudrosti světa? Protože v Boží moudrosti svět skrze svou moudrost neznal Boha, byl Bůh potěšen bláznovstvím poselství zvěstovaného, ​​aby zachránil ty, kteří věří. (NASB)

1 Korintským 1:25
Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidská moudrost a slabost Boží je silnější než lidská síla. (NIV)

1 Korintským 1:30
Právě díky němu jste v Kristu Ježíši, který se pro nás stal moudrostí od Boha - to je naše spravedlnost, svatost a vykoupení. (NIV)

Kolosanům 2: 2-3
Mým cílem je, aby byli povzbuzováni v srdci a sjednoceni v lásce, aby mohli mít plné bohatství úplného porozumění, aby mohli znát tajemství Boží, jmenovitě Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrost a znalosti. (NIV)

James 1: 5
Pokud někdo z vás nemá moudrost, měl by se zeptat Boha, který velkoryse dává všem bez shledání viny, a bude mu to dáno. (NIV)

James 3:17
Ale moudrost, která pochází z nebe, je především čistá; pak mírumilovný, ohleduplný, poddajný, plný milosrdenství a dobrého ovoce, nestranný a upřímný. (NIV)

Východní Timor náboženství, katolické společenství v jihovýchodní Asii

Východní Timor náboženství, katolické společenství v jihovýchodní Asii

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

Jak vytvořit tradiční indiánské modlitební vazby

Jak vytvořit tradiční indiánské modlitební vazby