https://religiousopinions.com
Slider Image

17 biblických veršů o integritě

Bible má co říci o duchovní integritě, poctivosti a žití bezúhonného života. Je to také projevy upřímnosti, loajality, poslušnosti, charakteru a udržování konzistence pod tlakem. Všechny tyto vlastnosti jsou předpokladem křesťanského vedení

Následující písma poskytují široký výběr pasáží zabývajících se tématem morální integrity

17 biblických veršů o integritě

Bůh vyžaduje naši loajalitu. Hledá lidi, kteří ho postavili na první místo nad všechno a všechny ostatní ve svém životě:

Pro věřící se projevujete věrní; těm s integritou projevujete integritu. (2 Samuel 22: 26, NLT)

Jednou z výhod integrity je potěšení Božího srdce. Svou lásku k Bohu ukazujeme poslušností:

Vím, můj Bože, že zkoumáš naše srdce a raduješ se, když tam najdeš integritu. Víte, že jsem to všechno udělal s dobrými motivy, a sledoval jsem, jak vaši lidé nabízejí své dary dobrovolně a radostně. (1 Chronicles 29: 17, NLT)

Bůh vybral Joba jako ideální příklad muže bezúhonnosti. “Pán si váží následovníků, jako je Job, kteří si ho vybrali a drželi se ho bez ohledu na to, co:

Potom se Pán zeptal Satana: „Všiml jste si mého služebníka Jóba? Je to nejlepší muž na celé zemi. Je bezúhonný, člověk naprosté integrity. Bojí se Boha a vyhýbá se zlu. bezúhonnost, i když jsi mě naléhal, abych mu ublížil. “ (Job 2: 3, NLT)

Integrita by měla být charakteristickým znakem křesťana. Pokušení je všude kolem, ale Bůh je náš záchranář a útočiště. Můžeme se spolehnout na to, že Bůh v tomto životě zvítězí:

Podívejte se, kolik nepřátel mám
a jak mě mrzutě nenávidí!
Chraň mě! Zachraňte před nimi můj život!
Nenech mě být znechucen, protože ve tobě se uchýlím.
Může mě chránit čestnost a poctivost,
protože jsem do tebe vložil svou naději. (Žalm 25: 19–21, NLT)

Naše integrita nezaslouží naši spásu, ale přináší Boží souhlas. Poznejte pravdu a žijte ji:

Prohlásit mě za nevinného, ​​Pane,
protože jsem jednal bezúhonně;
Důvěřoval jsem v Pána, aniž bych kývl.
Dejte mě na soud, Pane, a proveďte křížovou zkoušku.
Vyzkoušejte své motivy a srdce.
Vždycky jsem si vědom tvé neochvějné lásky,
a žil jsem podle vaší pravdy.
Netrávím čas se lháři
nebo jít s pokryteky. (Žalm 26: 1-4, NLT)

Než přišel Ježíš Kristus, Boží následovníci se museli těšit na Spasitele. Obrátili se k Bohu, aby vykoupili:

Nenech mě trpět osudem hříšníků.
Neodsuzujte mě spolu s vrahy.
Jejich ruce jsou špinavé se zlými schématy,
a neustále berou úplatky.
Ale já nejsem takový; Žiji bezúhonně.
Vykoupte mě a ukažte milosrdenství.
Teď stojím na pevné zemi,
a budu veřejně chválit Pána. (Žalm 26: 9-12, NLT)

Člověk bezúhonnosti se snaží ve všem sledovat Pánovu vůli. Dobří lidé v tomto životě ne vždy vyhrávají. Víra v Krista však zaručuje věčnost s Bohem - tam, kde budeme navždy žít v jeho přítomnosti

Vím, že jste se mnou spokojeni, protože můj nepřítel nad mým triumfem nepropadl. Kvůli mé bezúhonnosti mě podporujete a navždy mě postavíte do své přítomnosti. “(Žalm 41: 11-12, NIV)

Jednou z mála věcí, kterou můžeme ovládat, je naše postava. S Boží pomocí se můžeme chovat moudře a dělat rozumná rozhodnutí:

Budu opatrný, abych žil bezúhonný život
kdy přijdeš, abys mi pomohl?
Budu vést život bezúhonnosti
v mém vlastním domě. (Žalm 101: 2, NLT)

Naše radost je spjata s oceňováním pokynů Pána. Klíčem k integritě je vědět, co od nás Bůh očekává. Požádejte Boha, aby transformoval vaši postavu na Kristovu:

Radostní jsou lidé bezúhonnosti, kteří se řídí pokyny Hospodina. (Žalm 119: 1, NLT)

Bible je nejlepším zdrojem moudrosti, protože je to Boží slovo. Čím blíž žijeme podle Písma, tím více požehnání nám Bůh poskytne, jako je poklad zdravého rozumu:

Neboť Pán dává moudrost!
Z jeho úst vycházejí znalosti a porozumění.
Čestným uděluje poklad zdravého rozumu.
Je štítem pro ty, kteří chodí bezúhonně.
Hlídá cesty spravedlivých
a chrání ty, kteří mu věří. (Přísloví 2: 6-8, NLT)

Porušení Božích zákonů nebo zákonů člověka přináší bolestivé důsledky. Nemusíte se dál dívat přes rameno, pokud žijete zásadový život:

Lidé s bezúhonností chodí bezpečně, ale ti, kteří sledují křivé cesty, sklouznou a spadnou. (Přísloví 10: 9, NLT)

Nečestnost je jako duchovní malomocenství, které jedí duši. Je lepší být upřímný a dobře spát v noci:

Čestnost vede dobré lidi; ish nepoctivost ničí zrádné lidi. (Přísloví 11: 3, NLT)

Děti se od společnosti nenaučí čestnosti a bezúhonnosti; učí se to na příkladu svých rodičů. Naučte hodnotu čistého svědomí:

Božští chodí bezúhonně; „blahoslavení jsou jejich děti, které je následují. (Přísloví 20: 7, NLT)

Bohatství získané nečestným způsobem je špína v očích Boha. Místo toho si vyberte věci s věčnou hodnotou:

Je lepší být chudý a čestný, než být nepoctivý a bohatý. (Přísloví 28: 6, NLT)

Vezměte Bibli k srdci. Držte se ho. Žijte podle toho. Postupujte podle jeho rady a získejte ovoce Božího přátelství:

A semena, která dopadla na dobrou půdu, představují čestní, dobrosrdečné lidi, kteří slyší Boží slovo, drží se na něm a trpělivě produkují obrovskou úrodu. (Lukáš 8:15, NLT)

Vášnivý touha po Bohu - snažit se poznat a následovat ho celým svým srdcem - i přes naši hříšnou povahu, je skutečným smyslem života.

Bůh však Saula odstranil a nahradil ho Davidem, mužem, o kterém Bůh řekl: „Našel jsem Davida syna Jesseho, muže po svém vlastním srdci. Udělá vše, co bude v jeho silách. “ (Skutky 13:22, NLT)

Paul naučil Tituse vést dobrým příkladem. Sebeovládání ukazuje duchovní zralost, která projevuje Božího Ducha v aspektech každodenního života. Život skromné ​​integrity je nad kritikou:

Podobně povzbuzujte mladé muže, aby se ovládali sami. Ve všem je uvedli jako příklad tím, že dělali, co je dobré. Ve vašem učení ukažte celistvost, serióznost a zdravost řeči, kterou nelze odsoudit, aby se ti, kdo proti vám, mohli stydět, protože o nás nemají co říct. (Titus 2: 7-8, NIV)
Životopis svatého Perpetua, křesťanský mučedník a autobiograf

Životopis svatého Perpetua, křesťanský mučedník a autobiograf

Udělejte si bochník chleba Lammas

Udělejte si bochník chleba Lammas

Hluboký ponor do dějin hnutí sociálního evangelia

Hluboký ponor do dějin hnutí sociálního evangelia