https://religiousopinions.com
Slider Image

Církev bratrských přesvědčení a praktik

Bratři používají Nový zákon jako svůj jediný krédo a slibují poslušnost Ježíši Kristu. Církev bratrská namísto zdůraznění souboru pravidel prosazuje zásady „míru a usmíření, jednoduchého života, integrity řeči, rodinných hodnot a služeb sousedům v blízkém i vzdáleném světě“. Přestože bratří odolávají výrokům o vyznání, přijímají základní protestantské doktríny.

Kostel bratří

  • Pozadí : Církev bratří je křesťanské označení s původem v hnutí Pietist a Anabaptist. Příznivci zdůrazňují mír a smíření, slouží druhým, žijí v jednoduchém životě a následují ve stopách Ježíše Krista.
  • Založení : Bratři založil v roce 1708 Alexander Mack ve Schwarzenau v Německu.
  • Vize bratrské vize : „Skrze Písmo nás Ježíš volá, abychom žili jako odvážní učedníci slovem a činy: odevzdali se Bohu, vzájemně se objímali, vyjadřovali Boží lásku ke všemu stvoření.“

Kostel bratrské víry

Křest: Křest trojitým ponořením je nařízení prováděné na dospělých ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Bratři vidí křest jako odhodlání zodpovědně a radostně žít Ježíšova učení.

Bible: Bratři používají Nový zákon jako svůj průvodce k životu. Věří, že Bible je božsky inspirovaná a tvrdí, že Starý zákon stanoví Boží záměr a touhy po lidskosti.

Přijímání: Přijímání je projevem lásky, který byl vytvořen po Kristově poslední večeři s jeho učedníky. Bratři se podílejí na chlebu a víně, slaví agapu, nesobeckou lásku, kterou Ježíš ukázal světu.

Creed: Bratři nesledují křesťanské vyznání. Spíše využívají celý Nový zákon, aby potvrdili své přesvědčení a shromáždili poučení o tom, jak žít.

Bůh: Bůh Otec je bratry vnímán jako „Stvořitel a milující Sustainer“.

Uzdravení: Praxe pomazání je nařízením v církvi bratří a zahrnuje ministra, který položil ruce na fyzické, emoční a duchovní uzdravení. Položení rukou symbolizuje modlitby a podporu celé kongregace.

Duch svatý: Bratří si myslí, že Duch Svatý je nedílnou součástí života věřícího: „Usilujeme o to, aby nás Duch svatý vedl ve všech aspektech života, myšlení a poslání.“

Ježíš Kristus: Všichni bratři „potvrzují svou víru v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele“. Žít život podle vzoru Kristova života je pro bratry nesmírně důležitý, protože se snaží napodobovat svou pokornou službu a bezpodmínečnou lásku.

Mír: Celá válka je hříchem, podle církve bratří. Bratři jsou svědomí odpůrci a snaží se prosazovat nenásilná řešení konfliktů, od osobních neshod až po mezinárodní hrozby.

Spása: Boží plán spasení spočívá v tom, že lidé jsou odpuštěni ze svých hříchů skrze víru v uklidňující smrt Ježíše Krista. Bůh poskytl svého jediného Syna jako dokonalou oběť u nás. Ježíš slibuje věřícím v něj místo v nebi.

Trojice: Bratři věří v Trojici jako Otec, Syn a Duch svatý, tři odlišné osoby v jednoho Boha.

Uctívání

Svátosti: Bratři uznávají obřady křtu dospělého věřícího, společenství (které zahrnuje milostnou hostinu, chléb a pohár a mytí nohou) a pomazání.

Křest je ponořením, třikrát dopředu, ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Tato trojitá ponořovací metoda křtu přinesla bratrům přezdívku „Dunkers“

Po křtu je nejvýznamnějším nařízením milostný svátek, který spojuje Bratří po dobu společenství a soustředěného společenství.

Pomazání je léčivý rituál pro věřícího, který je citově nebo duchovně rozrušený nebo fyzicky nemocný. Ministr ano na čele osoby třikrát olejem, aby symbolizoval odpuštění hříchu, posílil víru a uzdravil tělo, mysl a ducha.

Uctívání: Místní bohoslužby pro bohoslužby bývají neformální, s modlitbou, zpěvem, kázáním, sdílením nebo svědectvím a přijímáním, milostnou hostinou, mytím nohou a pomazáním. Některé sbory používají kytary a dechové nástroje, zatímco jiné mají tradiční uctívání.

Jednoduché bydlení

Bratři praktikují jednoduchý, nekonformní způsob života. Až do počátků 20. století církev vyžadovala, aby se její členové jasně oblékali. Dnešní bratři stále hledají jednoduchost ve všech oblastech života.

Co je Golem?  Úvod do stvoření z židovského folklóru

Co je Golem? Úvod do stvoření z židovského folklóru

Příběh Pele, havajská bohyně sopky

Příběh Pele, havajská bohyně sopky

Oblíbená hindská dětská jména pro dívky

Oblíbená hindská dětská jména pro dívky