https://religiousopinions.com
Slider Image

Úvod do Lukášova evangelia

Lukášovo evangelium bylo napsáno, aby poskytovalo spolehlivé a přesné historické záznamy o životě Ježíše Krista. Luke upřesnil svůj účel psaní v prvních čtyřech verších první kapitoly. Nejen jako historik, ale také jako lékař, Luke věnoval velkou pozornost detailům, včetně dat a událostí, které se staly během Kristova života.

Téma, které je zdůrazněno v Lukášově evangeliu, je lidstvo Ježíše Krista a jeho dokonalost jako člověk. Ježíš byl dokonalý muž, který dal dokonalou oběť za hřích, a proto poskytoval lidstvu dokonalého Spasitele.

Otázky k reflexi

Lukášovo evangelium nám ukazuje Ježíše Krista jako více než pouhý koncept nebo velký učitel. Luke odhaluje živého, dýchajícího člověka, který se o nás hluboce stará. Poznali jste lásku Spasitele? Věříte, že Ježíš dokáže splnit vaše potřeby a uspokojit touhu vaší duše? Když studujete Lukášovo evangelium, nechte do své mysli a srdce proniknout realita milujícího osobního Spasitele.

Kdo napsal Lukovo evangelium?

Luke je autorem tohoto evangelia. Je řeckým a jediným křesťanským spisovatelem Nového zákona. Lukášův jazyk ukazuje, že je vzdělaný muž. Lukášův styl psaní je více vyleštěný a klasičtější než u Matouše a Marka.

V Kolosanům 4:14 se dozvíme, že je lékařem. V této knize Luke mnohokrát odkazuje na nemoci a diagnózy. Být Řekem a lékařem by vysvětlil svůj vědecký a řádný přístup k knize, přičemž ve svých výpovědích věnoval velkou pozornost detailům.

Luke byl věrným přítelem a cestovatelským společníkem Paula a často se předpokládá, že psal své evangelium pod Pavlovým vedením. Luke napsal knihu Skutků jako pokračování Lukášova evangelia.

Někteří zdiskreditovali Lukovo evangelium, protože nebyl jedním z 12 učedníků. Luke však měl přístup k historickým záznamům. Pečlivě zkoumal a vedl rozhovory s učedníky a dalšími, kteří byli očitými svědky Kristova života.

Datum Napsáno

Lukášovo evangelium bylo psáno kolem roku 60 nl.

Napsáno

Lukášovo evangelium bylo napsáno pro Theofilus, což znamená „ten, kdo miluje Boha“. Historici si nejsou jisti, kdo tento Theofilus (zmíněný v Lukášovi 1: 3) byl, ačkoli s největší pravděpodobností, byl Římanem se silným zájmem o nově se formující křesťanské náboženství. Luke možná také psal obecně těm, kteří milovali Boha. Kniha je zapsána také pohanům a všem lidem všude.

Krajina

Luke napsal evangelium v ​​Římě nebo v Caesareji. Nastavení v knize zahrnují Betlém, Jeruzalém, Judea a Galilee.

Témata v Lukášově evangeliu

Převládajícím tématem v Lukášově knize je dokonalé lidstvo Ježíše Krista. Spasitel vstoupil do lidské historie jako dokonalý muž. Sám nabídl dokonalou oběť za hřích a poskytl tak dokonalému Spasiteli pro lidstvo.

Lukáš pečlivě podává podrobné a přesné záznamy o svém vyšetřování, aby čtenáři mohli s jistotou věřit, že Ježíš je Bůh. Luke také zobrazuje Ježíšův hluboký zájem o lidi a vztahy. Byl soucitný s chudými, nemocnými, zraněnými a hříšnými. Miloval a objal všechny. Náš Bůh se stal tělem, aby se s námi ztotožnil a ukázal nám jeho pravou lásku. Pouze tato dokonalá láska může uspokojit naše nejhlubší potřeby.

Lukášovo evangelium klade zvláštní důraz na modlitbu, zázraky a také anděly. Zajímavé je, že v Lukově spisech dostávají ženy důležité místo.

Klíčové postavy

Ježíš, Zachariáš, Alžběta, Jan Křtitel, Marie, učedníci, Herodes Veliký, Pilát a Marie Magdaléna.

Klíčové verše

Luke 9: 23-25
Pak jim všem řekl: „Kdyby za mnou někdo přišel, musí se popřít, vzít si každý den svůj kříž a následovat mě. „K čemu je dobré, aby člověk získal celý svět a přesto ztratil nebo propadl sám sobě? (NIV)

Luke 19: 9-10
Ježíš mu řekl: „Dnes přišla spása do tohoto domu, protože i tento muž je synem Abrahamovým. Nebo Syn člověka přišel hledat a zachránit to, co bylo ztraceno.“ (NIV)

Obrys knihy Luka

  • Narození a příprava Ježíše Spasitele - Lukáš 1: 1-4: 13.
  • Poselství a služba Ježíše Spasitele - Lukáš 4: 14-21: 38.
  • Smrt a vzkříšení Ježíše Spasitele - Lukáš 22: 1-24: 53.
Východní Timor náboženství, katolické společenství v jihovýchodní Asii

Východní Timor náboženství, katolické společenství v jihovýchodní Asii

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

9 Praktické oddané pro křesťanské muže

Jak vytvořit tradiční indiánské modlitební vazby

Jak vytvořit tradiční indiánské modlitební vazby