https://religiousopinions.com
Slider Image

Novena do Svaté Terezy z Avily

Tuto Novenu sv. Terezii z Avily, panny a doktorce církve, napsal sv. Alphonsus Liguori. Spolu s křížem svatým Janem kříže reformovala karmelitánský řád Svatá Tereza. Stejně jako svatý Jan kříže byla známá pro mnoho svých teologických děl, včetně mystiky. V této novině žádáme Krista, aby milost napodobovala ctnosti svaté Terezy z Avily. Každý den se modlíme za jiný dárek.

Modlitba za první den Noveny

První den: První den děkujeme Kristu za dar víry, jednu ze tří teologických ctností a za dar oddanosti Eucharistii a žádáme Ho, aby tyto dary v našich duších rozšířil, jako to udělal pro Svatá Teresa.

V prvním verši modlitby se věta „Váš věrný manžel / manželka“ vztahuje na Církev, Kristovu Nevěstu, jejímž prostřednictvím máme přístup k Eucharistii, a to jak uctívání, tak u svatého přijímání.

Ó nejvíce přátelský Pane Ježíši Kriste! Děkujeme ti za velký dar víry a oddanosti svaté svátosti, kterou jsi udělil své milované Terezii; modlíme se, abys nám daroval živou víru a vášnivou oddanost nejsvětější svátosti oltáře; kde ty, ó nekonečné Veličenstvo! zavázal jsi se k nám, abys zůstal s námi až do konce světa, a kde jsi nám tak láskyplně dal celé své Já.
Náš Otče, Zdravas Mary, Sláva
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.

Modlitba za druhý den Noveny

Druhý den: Druhý den děkujeme Kristu za dar naděje, druhý ze tří teologických ctností a žádáme o důvěru v jeho dobrotu, kterou jsme viděli skrze jeho oběť na kříži, během níž zbavil své drahé Krev.

Ó nejmilosrdnější Pane Ježíši Kriste! děkujeme ti za velký dar naděje, který jsi udělil své milované Terezii; modlíme se tebou, podle tvých zásluh a těmi z tvé svaté manželky, abys nám dal velkou důvěru v Tvé dobro, díky Tvé drahocenné krvi, kterou jsi propustil do poslední kapky pro naše spasení.
Náš Otče, Zdravas Mary, Glory be
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.

Modlitba za Třetí den Noveny

Třetí den: Třetí den děkujeme Kristu za dar lásky nebo lásky, třetí ze tří teologických ctností a žádáme Ho, aby v nás dokonal dar lásky, stejně jako v Svaté Terezii z Avily.

V prvním verši modlitby se věta „Váš nejmilejší manžel / manželka“ vztahuje na církev, Kristovu nevěstu.

Ó nejmilnějšího Pána Ježíše Krista! děkujeme ti za velký dar lásky, který jsi udělil své milované Terezii; modlíme se za tebe, podle tvých zásluh a od těch z tvých nejmilejších manželů, abys nám dal velký, korunující dar dokonalé lásky tvé.
Náš Otče, Zdravas Mary, Glory be
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.

Modlitba za čtvrtý den Noveny

Čtvrtý den: Čtvrtý den žádáme Krista o touhu a odhodlání ho milovat, jak to učinila Svatá Tereza. V prvním verši modlitby se věta „Tvůj nejštědřejší manžel / manželka“ vztahuje na církev, Kristovu nevěstu.

Ó nejsladší Pane Ježíši Kriste! děkujeme ti za dar velké touhy a odhodlání, který jsi udělil své milované Teresi, aby tě mohla dokonale milovat; modlíme se za tebe, podle tvých zásluh a od těch z tvého nejštědřejšího manžela, abys nám dal skutečnou touhu a skutečné řešení, aby tě potěšil co nejvíc z naší moci.
Náš Otče, Zdravas Mary, Glory be
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.

Modlitba za pátý den Noveny

Pátý den: Pátý den žádáme Krista o dar pokory, který udělil Svaté Terezii. V prvním verši modlitby se věta „Váš nejskromnější manžel / manželka“ vztahuje na církev, Kristovu nevěstu.

Ó nejlaskavější Pane Ježíši Kriste! děkujeme ti za velký dar pokory, který jsi udělil své milované Terezii; modlíme se za tebe, podle tvých zásluh a od těch z tvých nejskromnějších manželů, abys nám dal milost pravé pokory, která nás může donutit, abychom vždy našli naši radost z ponížení, a dáváme přednost pohrdání před každou ctí.
Náš Otče, Zdravas Mary, Glory be
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.

Modlitba za šestý den Noveny

Šestý den: Šestého dne žádáme Krista o dar oddanosti své matce, blahoslavené Panně Marii a jeho pěstounskému otci Svatému Josefovi, oddanosti, kterou udělil Svaté Terezii.

V prvním verši modlitby se věta „Nejdražší manželka“ vztahuje na církev, Kristovu nevěstu.

Ó nejkrásnější Pane Ježíši Kriste! děkujeme ti za dar oddanosti své milé matce, Marii a jejímu svatému manželovi, Josephovi, který jsi udělil své milované Terezii; modlíme se za tebe, podle tvých zásluh a od těch nejchudších manželů tvých, abys nám dal milost zvláštní a něžné oddanosti vůči své nejsvětější matce, Marii a vůči tvému ​​milovanému pěstounskému otci, Josephovi.
Náš Otče, Zdravas Mary, Glory be
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.

Modlitba za sedmý den Noveny

Sedmý den: Sedmého dne prosíme Krista, aby naše srdce mohlo být zraněno láskou. Může to znít zvláštně, když se zeptám na zranění, ale neliší se od myšlenky, že „láska bolí“, protože jsme ochotni obětovat své vlastní touhy za to, které milujeme.

V prvním verši modlitby se věta „Tvůj serafický manžel“ vztahuje na církev, Kristovu nevěstu. Serafický znamená andělský.

Ó nejmilnějšího Pána Ježíše Krista! děkujeme ti za nádherný dar rány v srdci, který jsi udělil své milované Terezii; modlíme se za tebe, podle tvých zásluh a těmi z tvého serafického manžela, abys nám dal také podobnou ránu lásky, abychom od nynějška mohli milovat tebe a dávat svou mysl lásce ničeho jiného než tebe.
Náš Otče, Zdravas Mary, Glory be
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.

Modlitba za osmý den Noveny

Osmý den: Osmý den žádáme Krista o touhu po smrti. Tím nemyslíme zoufalství, ale touhu být s Kristem v nebi (modlitba se označuje jako „země požehnaných“).

V prvním verši modlitby se věta „Tvůj nejstálejší manžel“ vztahuje na církev, Kristovu nevěstu.

Ó nejmilejšího Pána Ježíše Krista! děkujeme ti za vynikající dar touhy po smrti, kterou jsi udělil své milované Terezii; modlíme se za tebe, podle tvých zásluh a těch z tvých nejstálejších manželů, abys nám dal milost touhy po smrti, abychom tě věčně drželi v zemi požehnaných.
Náš Otče, Zdravas Mary, Glory be
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.

Modlitba za devátý den Noveny

Devátý den: Devátého dne žádáme Krista o milost dobré smrti, abychom mohli zemřít pálením s láskou k Němu, jak to učinila Svatá Tereza.

V prvním verši modlitby se věta „Váš nejcitlivější manžel / manželka“ vztahuje na církev, Kristovu nevěstu.

A konečně, ó nejdražší Pane Ježíši Kriste! děkujeme Ti za dar vzácné smrti, kterou jsi udělil své milované Teresi, a díky tomu ji sladce umřela na lásku; modlíme se za tebe, podle tvých zásluh a od těch z tvých nejcitlivějších manželů, abys nám dal dobrou smrt; a pokud ještě nezemřeme z lásky, abychom mohli zemřít přinejmenším pálením lásky k tobě, abychom tak umírali, můžeme být schopni jít a milovat tě navždy s dokonalejší láskou v nebi.
Náš Otče, Zdravas Mary, Glory be
V. St. Tereso, modli se za nás.
R. „Můžeme být hodni zaslíbení Ježíše Krista.
Modleme se.
Zbožně nás vyslyš, ó Bože naší spásy! že když se radujeme ze vzpomínky na požehnanou pannu Teresu, můžeme být živeni její nebeskou doktrínou a odtud odtud zapálit něžnou oddanost; skrze našeho Pána Ježíše Krista, svého Syna, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha svatého, Boha na věky věků. Amen.
Potvrzování vs přísahy u soudu

Potvrzování vs přísahy u soudu

8 Křesťanských environmentálních organizací

8 Křesťanských environmentálních organizací

Co říká Bible o učednictví?

Co říká Bible o učednictví?