https://religiousopinions.com
Slider Image

Co Boží milost znamená pro křesťany

Milost, která pochází z řeckého novozákonního slova charis, je Boží nedotčenou laskavostí. Je to laskavost od Boha, kterou si nezasloužíme. Nic jsme neudělali, ani nikdy nemůžeme udělat tuto laskavost. Je to dar od Boha. Milost je božská pomoc poskytnutá lidem za jejich regeneraci (znovuzrození) nebo posvěcení; ctnost přicházející od Boha; stav posvěcení užívaný skrze božskou laskavost.

Websterův nový světový slovník vysoké školy poskytuje tuto teologickou definici milosti: „Unmerited love and laskavost Boha vůči lidem; božský vliv jednající v osobě, aby učinil člověka čistým, morálně silným; stav člověka přinesl Boží prospěch prostřednictvím tohoto vliv: zvláštní ctnost, dar nebo pomoc daná člověku Bohem. “

Boží milost a milosrdenství

V křesťanství jsou Boží milost a Boží milosrdenství často zaměňovány. I když jsou podobnými projevy jeho laskavosti a lásky, mají jasný rozdíl. Když zažíváme Boží milost, dostáváme laskavost, kterou si nezasloužíme. Když zažíváme Boží milosrdenství, jsme ušetřeni trestu, který si zasloužíme.

Úžasná Grace

Boží milost je opravdu úžasná. Zajišťuje nejen naše spasení, ale také umožňuje žít bohatý život v Ježíši Kristu:

2 Korintským 9: 8
A Bůh je schopen učinit všechnu milost hojnou, abyste měli ve všech věcech dostatečnou dostatečnost ve všech dobrých skutcích. (ESV)

Boží milost je nám vždy k dispozici, za každý problém a potřebu, které musíme čelit. Boží milost nás osvobozuje od otroctví k hříchu, vině a studu. Boží milost nám umožňuje vykonávat dobré skutky. Boží milost nám umožňuje být tím, čím nás Bůh zamýšlí být. Boží milost je skutečně úžasná.

Příklady milosti v Bibli

John 1: 16-17
Za jeho plnost jsme všichni obdrželi, milost za milost. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše; milostí a pravdou přišlo skrze Ježíše Krista. (ESV)

Římanům 3: 23-24
... protože všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy a jsou ospravedlněni jeho milostí jako dar skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši ... (ESV)

Římanům 6:14
Neboť hřích nebude nad tebou vládnout, protože nejste pod zákonem, ale pod milostí. (ESV)

Efezským 2: 8
Neboť milostí jste spaseni skrze víru. A to není vaše vlastní práce; je to dar Boží ... (ESV)

Titus 2:11
Protože milost Boží se objevila, přináší spasení všem lidem ... (ESV)

Potvrzování vs přísahy u soudu

Potvrzování vs přísahy u soudu

8 Křesťanských environmentálních organizací

8 Křesťanských environmentálních organizací

Co říká Bible o učednictví?

Co říká Bible o učednictví?